Over ons

 • Sportief ontspannen buiten schooltijd dat is onze missie en visie

  Onze missie en visie

  Onze pedagogische visie baseert zich op de rechten van kinderen in de buitenschoolse opvang, geformuleerd door het Landelijk Pedagogenplatform Kinderopvang (LPK). Deze uitgangspunten zijn ontstaan nadat aan het begin van de éénentwintigste eeuw bleek dat het aanbod van de buitenschoolse opvang niet goed meer aansloot bij de vraag. Doordat kinderen het hele jaar door gedurende meerdere jaren van hun leven naar de BSO komen, heeft de buitenschoolse opvang de pedagogisch taak om kinderen  een tweede thuis te bieden. 

  Een plaats waar kinderen zich veilig en prettig voelen en waar individuele aandacht is voor elk kind en de mogelijkheid voor de kinderen om zich te ontspannen.

  Wij bieden de kinderen de gelegenheid om zelf hun vrije tijd in te delen. Een kind kan er voor kiezen om alleen of met anderen te gaan spelen, al dan niet onder toezicht van de pedagogisch medewerker. Wanneer er activiteiten aangeboden worden, zijn de kinderen vrij om hier aan deel te nemen. De pedagogisch medewerker begeleidt de kinderen in de respectvolle omgang met elkaar en zorgt er voor dat er uitdagende materialen en activiteiten worden aangeboden.

  Download hier ons pedagogisch beleidsplan.

  Autonoom handelen

  De kinderen worden begeleid in het autonoom handelen; het leren omgaan met de wereld om hen heen. De pedagogisch medewerker heeft daarbij een belangrijke ondersteunende taak, zij zorgen ervoor dat zij op veilige afstand voor het kind blijven zodat zij bereikbaar zijn wanneer het kind vragen of problemen heeft maar ook om in te grijpen als dit nodig is. Tegelijkertijd wordt het kind ook privacy geboden, een plek om zich terug te trekken of zich buiten het zicht van de pedagogisch medewerker te begeven.

  We vinden het belangrijk om kinderen te leren verantwoordelijk te zijn voor hun omgeving. Samen opruimen, elkaar helpen, zorg dragen voor materiaal draagt hier allemaal aan bij. We betrekken de kinderen ook bij de inrichting van de ruimtes en het opzetten van de activiteiten. Kinderen leren verantwoordelijk te zijn door ze verantwoordelijk te maken.

  Participatie

  Participatie krijgt bij BSO Zuid nog meer inhoud door de samenwerking met Pluryn en de Treffers. Naast het aanbod van de buitenschoolse opvang wordt de kinderen de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan activiteiten die door Pluryn en de Treffers aangeboden worden.

  Door de unieke samenwerking met Pluryn en de Treffers sluit ons aanbod aan bij alle kinderen die naar de buitenschoolse opvang komen. Er is ruimte voor sportieve activiteiten maar ook voor creativiteit en relaxen. Door het grote aanbod is er altijd wel een activiteit waar vriendjes of leeftijdsgenoten aan meedoen. De pedagogisch medewerkers staan open voor signalen en initiatieven vanuit de kinderen en stemmen hun aanbod hier op af.

  Waarden en normen

  Wanneer er grote groepen kinderen bij elkaar zijn is het belangrijk om omgangsregels met elkaar af te spreken. De overdracht van waarden en normen door de pedagogisch medewerkers is hierbij cruciaal. Maar het gaat niet alleen over de overdracht, juist bij opgroeiende kinderen is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over de waarden en normen. Hierdoor wordt er een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van kinderen doordat ze leren te praten over hun eigen mening en handelen. Kinderen worden gewezen op hun eigen zelfstandigheid en hun positie in de maatschappij.

  Door naar de buitenschoolse opvang te gaan, vergroten kinderen hun leefwereld. Er gaan verschillende kinderen deel uit maken van hun leefgemeenschap; kinderen van andere scholen, uit andere wijken, met een andere achtergrond. Maar ook de mensen bij de Treffers en de cliënten van Pluryn gaan deel uit maken van de leefgemeenschap van de kinderen. Wij gaan er zorg voor dragen dat er een wisselwerking ontstaat tussen deze verschillende onderdelen zodat we niet naast elkaar maar met elkaar samenleven.

  Verder is het voor buitenschoolse opvang van groot belang dat er een goede samenwerking is met de ouders. 

   

  Ouders zijn eerstverantwoordelijk voor hun kind maar in de tijd dat een kind bij de opvang is nemen de pedagogisch medewerkers deze verantwoordelijkheid over. Een goede communicatie gebaseerd op een vertrouwensrelatie is hiervoor van groot belang.

  — Schreuder, L., maart 2006